Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

O projekte

                 Názov projektu: Centrum excelencie fyziky komplexných systémov

                 Žiadateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

                 ITMS kód: 26240120012

                 Pracoviská Univerzity Komenského zaradené do centra excelencie v súčasnosti disponujú špičkovým vedeckým potenciálom a dostatočnou komplementárnou infraštruktúrou nevyhnutnou pre realizáciu významných vedeckých projektov na národnej i medzinárodnej úrovni. V súčasnosti je zapojenými riešiteľskými kolektívmi realizovaných viacero projektov v rámci medzinárodnej spolupráce so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti. V súčasnosti je identifikovaná potreba doplnenia infraštruktúry pracovísk, nakoľko si to vyžadujú plánované nadväzujúce výskumné projekty. Predkladaný projekt je zameraný na signifikantné zlepšenie využitia existujúcich výskumných štruktúr a kapacít a elimináciu rizika zaostávania za vývojom v oblasti infraštruktúry, čo umožní tiež ďalšiu akceleráciu spolupráce so zahraničnými inštitúciami výskumu a vývoja.

                 Vďaka realizácii predkladaného projektu vznikne excelentné pracovisko integrujúce špičkové riešiteľské tímy Univerzity Komenského v oblasti fyziky kondenzovaných látok a akustiky a disponujúce špičkovou infraštruktúrou umožňujúcou tento potenciál využiť na získanie a riešenie významných vedeckých projektov na národnej i medzinárodnej úrovni. Navrhovaná koncepcia projektu taktiež zvýši potenciál využitia existujúcej komplementárnej infraštruktúry, zvýši sa atraktivita pre mladých vedeckých pracovníkov a pre návrat vedeckých pracovníkov na Slovensko. V rámci projektu vznikne sústava troch nových špecializovaných laboratórií, doplnených príslušnou IT infraštruktúrou.

                 Významnou skutočnosťou a dodatočnou pridanou hodnotou projektu je komplementarita s existujúcim prebiehajúcim výskumom a efektivita prenosu výstupov výskumu do vzdelávacieho procesu (vrátane zapojenia študentov a doktorandov do realizácie výskumných projektov).

                 Samotný projekt svojou koncepciou založenou na využití IT infraštruktúry pre podporu výskumu v oblasti fyziky koncentrovaných látok a akustiky zabezpečí integrovanie pracovísk do manažovateľného celku, čo vytvára produktívny priestor pre synergický efekt v rámci zdieľania infraštruktúry a výskumných kapacít. Vysokošpecializovaná infraštruktúra pre potreby riešiteľských tímov, bude prostredníctvom integrovaného systému riadenia a zdieľania k dispozícií všetkým ostatným pracoviskám, čo predstavuje novú kvalitu v efektívnosti využívania výskumných kapacít, kolaboratívnej spolupráci medzi riešiteľmi a manažmente procesov výskumu Univerzity Komenského.

Centrum excelencie fyziky komplexných systémov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave