Centrum excelencie fyziky komplexných systémov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

Ciele a aktivity projektu

                 Ciele projektu:

                 Zvýšenie kvality výskumu v Bratislavskom kraji v oblasti fyziky kondenzovaných látok a akustiky prostredníctvom zabezpečenia potrebnej infraštruktúry           .

                 Vybudovanie IT infraštruktúry pre potreby vedeckých pracovísk fyziky kondenzovaných látok a akustiky

                

                 Aktivity projektu:

Aktivita 1.1: Verejné obstarávanie

Aktivita 1.2 Vybudovanie laboratória rádioanalytických metód

- inštalácia tandemového hmotnostného spektrometra, testovanie a adjustácia, začatie rutinných meraní

 

Tandemový hmotnostný spektrometer bude tvoriť základné prístrojové vybavenie na materiálový a izotopový výskum  predovšetkým v oblastiach nedeštruktívna analýza materiálov a analýza dlhožijúcich rádioaktívnych izotopov  pomocou AMS (Accelerator Mass Spectrometry) a jej využitie v prírodných a technických vedách.

 

Aktivita 1.3 Vybudovanie laboratória prípravy vzoriek a meraní

- inštalácia pulznej laserovej depozície (PLD), testovanie a adjustácia, začatie rutinných meraní

 

PLD je v súčasnosti najefektívnejšou metódou, pomocou ktorej je možné pripravovať epitaxné tenké vrstvy s veľmi vysokou kvalitou. Tenké vrstvy pripravené touto metódou sa využívajú v širokom spektre aplikácií, z ktorých je možné spomenúť napríklad ich využitie v nanotechnológiach, príprave tvrdých a supertvrdých vrstiev pre mikro- a nanoelektroniku, ako aj priemyselné použitie, v príprave a štúdiu supravodivých materiálov, príprave elektronických súčiastok novej generácie a podobne.

 

Aktivita 1.4 Vybudovanie laboratória výskumu plazmových procesov a analýz

- inštalácia rtg. difrakcie, testovanie a adjustácia, začatie rutinných meraní

 

Nový rtg. difraktometer s vysokým rozlíšením umožní snímanie rtg. záznamov rýchlim detektorom v oveľa lepšej kvalite a dynamickom rozsahu než doteraz. Tento multifunkčný systém umožní popri meraniach práškových vzoriek aj merania monokryštálov, tenkých a amorfných vrstiev v rôznych módoch.

 

Aktivita 2.1 Vybudovanie IT infraštruktúry

 

Vybudovanie klastra poskytujúceho výpočtové a úložné kapacity potrebné pre analýzu dát získaných primárnymi meraniami na laboratórnych prístrojoch (vrátane spracovania sekundárnych dát), napojenie na existujúcu počítačovú sieť pre prenos, distribúciu a zdieľanie dát.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES