Centrum excelencie fyziky komplexných systémov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

Galéria fotografií

tandemový hmotnostný spektrometer

pulzná laserová depozícia

rtg. difrakcia

X'pert diffractometer

klaster

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES