Centrum Projektovej Podpory

CPP ESF

Agentúra na Podporu Výskumu a Vývoja

Podané projekty

Zoznam podaných projektov za rok 2007

 1. Škálovanie matematických modelov infiltrácie a transportu kontaminantu v pórovitom prostredí (prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc.), žiadateľ: FMFI-UK
 2. Korundová elektrokeramika pre unikátny typ plazmových zdrojov (Mgr. Jozef Ráheľ, PhD.), žiadateľ: FMFI-UK
 3. Spektroskopia ťažkých a superťažkých prvkov (Mgr. Stanislav Antalic, PhD.), žiadateľ: FMFI-UK
 4. Teoretické štúdium prúdenia a štruktúry v anizotropných dendritických zónach (Mgr. Peter Guba, PhD.), žiadateľ: FMFI-UK
 5. Modelovanie samoorganizácie v komplexných systémoch so zameraním na doménu jazyka (Ing. Igor Farkaš, PhD.), žiadateľ: FMFI-UK
 6. Nelineárna evolučné rovnice a interaktívne okrajové podmienky (prof. RNDr. Ján Filo, CSc.), žiadateľ: FMFI-UK
 7. Meranie qubitov pre kvantový počítač pomocou supravodivého rezonátora (doc. RNDr. Miroslav Grajcar, CSc.), žiadateľ: FMFI-UK
 8. Laserové diódové moduly pre koherentnú optiku (RNDr. Dagmar Senderáková, PhD.), žiadateľ: FMFI-UK
 9. Prostriedky pre spracovanie a vizualizáciu tomografických a konfokálnych dát (doc. Dr. Ing. Miloš Šrámek), žiadateľ: FMFI-UK
 10. Siete a mobilné výpočty: komunikácia, štruktúra a zložitosť (doc. RNDr. Rastislav Královič, PhD), žiadateľ: FMFI-UK
 11. Malý pilotný systém pre vodíkovú a alternatívnu poly-generáciu energie a jej ukladanie (doc. RNDr. Marcela Morvová. PhD.), žiadateľ: FMFI-UK
 12. Štúdium možnosti obmedzenia rozvoja siníc v povrchových vodách, likvidácia ich toxínov resp. využitie vyprodukovanej biomasy (RNDr. Imrich Morva. PhD.), žiadateľ: FMFI-UK
 13. Pokročilé štúdie vo fyzike top kvarku (doc. RNDr. Stanislav Tokár, PhD.), žiadateľ: FMFI-UK
 14. Laserová spektroskopia atómov, radikálov a excitovaných stavov v plazme (doc. Dr. RNDr. Pavel Veis, CSc.), žiadateľ: FMFI-UK
 15. Nástroje/metódy na využitie urbánnych virtuálnych modelov - UrbanModels (RNDr. Andrej Ferko, PhD.), žiadateľ: FMFI-UK
 16. Efektívny rozvoj komplexného tvorivého myslenia v rámci zmeny prírodovedného vzdelávania zameraného na všeobecné zvýšenie konkurencieschopnosti (RNDr. Katarína Teplanová, PhD.), žiadateľ: FMFI-UK
 17. Nové technológie optickej mikroskopie s pulznou laserovou excitáciou (RNDr. Dušan Chorvát, PhD.), žiadateľ: Laserové centrum
 18. Systematický monitoring kataklizmatických premenných hviezd koordinovanou CCD fotometrickou sieťou Slovenska (Mgr. Karol Petrík), žiadateľ: Pedagogická fakulta, Trnavská Univerzita
 19. Určenie fyzikálnych a dynamických parametrov meteroidov a ich rozloženia v blízkom okolí Zeme (doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.), žiadateľ: AÚ SAV
 20. Formovanie a diagnostika ultratenkých a tenkých vrstevných štruktúr vo vákuovom/ultravysokovákuovom modulárnom systéme. (RNDr. Emil Pinčík, CSc., FÚ SAV), žiadateľ: FÚ SAV
 21. Integrovaný systém pre monitorovanie, archiváciu, modelovanie a krátkodobú predpoveď atmosferického znečistenia. (RNDr. Martin Gera, PhD.), žiadateľ: Microstep-MIS
 22. Výskum štruktúry hadrónov a ľahkých atómových jadier z pohľadu existencie kvarkov (prof. RNDr Anna Dubničková, Dr), žiadateľ: Fyzikálny ústav, Slovenská akadémia vied
 23. Výskum vlastností diódových laserov s vlnovou dĺžkou 778nm pre metrológiu (Doc. Mesároš, Dr. Vojtek), žiadateľ: Ústav merania SAV