Centrum Projektovej Podpory

CPP ESF

Európsky Sociálny Fond

Aktuálne výzvy

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP VaV pre opatrenie 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji

Dňa 20.5.2008 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji.

Oprávnenými žiadateľmi pre obidve výzvy sú:

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 25.8.2008.

Všetky informácie nájdete na www.asfeu.sk/aktuality/aktualne-vyzvy/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/.Výzva 4.1 Tvorba a implementácia rozvojových programov stredných škôl podporujúcich zvyšovanie kvality vzdelávania v súlade s reformou systému vzdelávania

Kód výzvy: OPV-2008/4.1/01-SORO
Operačný program Vzdelávanie
Prioritná os 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj.

Dátum vyhlásenia Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len výzvy): 11.03.2008

Dátum uzávierky výzvy: 19.05.2008

Celková finančná čiastka vyčlenená pre výzvu: 35 000 000 Sk

Oprávnení žiadatelia:

Miesto realizácie projektu:

Bratislavský kraj

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

3 000 000 Sk

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

10 000 000 Sk


viac na : http://www.asfeu.sk/Výzva 1.1 Tvorba a implementácia rozvojových programov stredných škôl podporujúcich zvyšovanie kvality vzdelávania v súlade s reformou systému vzdelávania

Kód výzvy: OPV-2008/1.1/01-SORO
Operačný program Vzdelávanie
Prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú.

Dátum vyhlásenia Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len výzvy): 11.03.2008

Dátum uzávierky výzvy: 19.05.2008

Celková finančná čiastka vyčlenená pre výzvu: 300 000 000 Sk

Oprávnení žiadatelia:

Miesto realizácie projektu:

Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj.

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

3 000 000 Sk

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

10 000 000 Sk


viac na : http://www.asfeu.sk/aktuality/aktuality/?aktualita=15Výzva 5.1 Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

Kód výzvy: OPVaV-2008/5.1/01-SORO
Operačný program Výskum a vývoj
Prioritná os 5 Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.

Dátum vyhlásenia Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len výzvy): 25.02.2008

Dátum uzávierky výzvy: 26.05.2008

Celková finančná čiastka vyčlenená pre výzvu: 2 500 000 000 Sk

Oprávnení žiadatelia:

Miesto realizácie projektu:

Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj.

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

30 000 000 Sk

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

150 000 000 SkSOP ĽZ - FSR - 2007/ 2.1 / 01
Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Termín vyhlásenia výzvy - 24. apríl 2007

Termín ukončenia predkladania Žiadostí - 25. jún 2007 do 16,00 hod. (platí v prípade osobného doručenia projektu resp. doručenia projektu kuriérom).

Ďalšie podrobnosti tu.

POZOR! Je doležité, aby ste nás o podaní projektu informovali do 15. júna, aby sme mohli vybaviť prílohy.MPSVR SR vyhlásilo dňa 14. septembra 2006 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 3.

Výzvy sú vyhlásené na:
Opatrenie 1.1: Zvýšenie zamestnateľnosti znevýhodnených skupín na trhu práce a skupín ohrozených sociálnym vylúčením (číslo výzvy JPD3 - 2006/1.1/01) - Uzávierka prijímania žiadostí je dňa 13. novembra 2006.

Opatrenie 2.1: Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora (číslo výzvy JPD3 - 2006/2.1/02). - Uzávierka prijímania žiadostí je dňa 14. novembra 2006. Otázky súvisiace s výzvou môžete konzultovať aj na informačných seminároch, ktoré sa uskutočnia:

5.10. v Bratislave, hotel Doprastav, Košická 52 (pre výzvu JPD3 - 2006/1.1/01)
6.10. v Bratislave, hotel Doprastav, Košická 52 (pre výzvu JPD3 - 2006/2.1/02)