Centrum Projektovej Podpory

CPP ESF

Európsky Sociálny Fond

Bežiace projekty:

 1. Libuša Šikurová Príprava pre poskytovanie študijných programov Biomedicínska fyzika a Biofyzika v jazyku anglickom (prezentácia)
 2. Peter Prešnajder Iniciovanie Centra pokročilých štúdií z fyziky (CEPOŠ) (prezentácia, web)
 3. Tomáš Blažek Tvorba a poskytovanie študijných programov magisterského štúdia z jadrovej a teoretickej fyziky v anglickom jazyku (prezentácia)
 4. Vladimír Toma Študijný program Manažérska matematika v anglickom jazyku (prezentácia)
 5. Erika Kupková a Michal Winczer MOVYP – Modifikácia vysokoškolských programov FMFI UK pre budúcich učiteľov s požiadavkou na ovládanie práce s IKT a cudzieho jazyka pri vyučovaní (prezentácia, web)
 6. Viera Lapitková Popularizácia vedy v prírodovednom vzdelávaní (web)
 7. Katarína Teplanová VEDA HROU
 8. Peter Horváth Veda pre život
 9. Peter Horváth Fyzika okolo nás (prezentácia)
 10. PaedDr. Gažáková Soňa CPP - Centrum projektovej podpory Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (abstrakt, prezentácia)
 11. doc. RNDr. Václav Koubek, CSc. Inovácia profesijných spôsobilostí učiteľov prírodovedných predmetov (abstrakt, web)
 12. RNDr. Peter Demkanin, PhD. Počítačom podporované prírodovedné laboratória pre stredoškolské vzdelávanie (abstrakt, prezentácia)
 13. doc. RNDr. Ivan Kalaš, PhD. MIŠŠ 21 – Moderná Informatizácia Štúdia a Školy pre 21. storočie (abstrakt, prezentácia, web)
 14. PaedDr. Lilla Koreňová Inovačné trendy vo vzdelávaní budúcich učiteľov a v ďalšom vzdelávaní učiteľov matematiky (e-learningovou formou) (abstrakt, prezentácia, web)
 15. Mgr. Miroslav Šedivý Centrum Internetového Vzdelávania FMFI UK (abstrakt, prezentácia, web)
 16. prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. Skvalitnenie vedeckej práce doktorandov a postdokov na FMFI UK (abstrakt, prezentácia, web)
 17. prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc. Vzdelávací program Moderná mikroskopia a digitálne spracovanie obrazu (abstrakt, prezentácia, web)
 18. doc. RNDr. Karol Holý, CSc. Modernizácia vzdelávania a skvalitnenie vedeckej práce fyzikov na FMFI UK (abstrakt, prezentácia, web)
 19. RNDr. Damas Gruska, PhD. Skvalitnenie podmienok pre prípravu vysokokvalifikovaných odborníkov v oblasti informačných technológii (abstrakt, prezentácia, web)
 20. Doc. RNDr Ivan Trenčanský PhD. Príprava európskeho špecializovaného učiteľa matematiky a fyziky v súlade s Bolonskou deklaráciou a Lisabonskou výzvou s cieľom jeho uplatnenia sa i na európskom trhu práce (abstrakt, prezentácia)
 21. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc. Tvorba a použitie matematických úloh podporujúcich rozvoj kľúčových kompetencií a matematickej gramotnosti pre reálny život (abstrakt, prezentácia)
 22. PaedDr. Peter Horváth Názorné vyučovanie fyziky s dôrazom na rozvoj kompetencií pre uplatnenie v praxi (abstrakt, prezentácia)
 23. Mgr. Vierka Biznárová, PhD. Pilotné vzdelávacie programy Schola Ludus pre rozvoj komplexného tvorivého myslenia a tvorivej komunikácie (abstrakt, prezentácia, web)
 24. PaedDr. Elena Mendelová, CSc. POZRI - Počítačové a prezentačné zručnosti pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva (abstrakt, prezentácia)