Centrum Projektovej Podpory

CPP ESF

Operačný program vzdelávanie

Aktuálne výzvy

Názov výzvy: Podpora inovatívnych foriem vzdelávania na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji

Kód výzvy: OPV-2009/4.2/01-SORO

Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os 4: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj

Opatrenie 4.2: Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania

Dátum vyhlásenia výzvy: 18. 6. 2009

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 24. 8. 2009

Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu: 1 milión EUR (30,126 miliónov Sk)

Oprávnení žiadatelia:

Všetky informácie o výzve nájdete na http://www.asfeu.sk/aktuality/aktualne-vyzvy/operacny-program-vzdelavanie/opv-2009-4-2-01-soro/.