„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES“.

 

O projekte

        

      Názov projektu:  Multidimensional Urban Visions (MUVis)

      Žiadateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

      ITMS kód: 26240220009

      Obdobie realizácia: 09/2009 — 02/2012

      Prioritná os: 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

      Opatrenie: 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji

                 Pre náš projekt sú kľúčové 4 východiská:
1. Urbanistické plánovanie a rozhodovanie je v priestore Bratislavy a okolia frekventovanou a kľúčovou aktivitou, ktorej výsledky ovplyvňujú ekonomiku, ekológiu a občiansky život a ktorá vyvoláva živý záujem verejnosti. Chýba však posudzovanie zámerov v komplexnom reálnom kontexte a účinný spôsob ako komunikovať zámer verejnosti.


2. Presné 3D modely miest obsahujúce budovy, cesty,  infraštruktúru sú rýchlo rozvíjajúcou sa oblasťou (Google Earth, Microsoft Virtual Earth) Lokálny bratislavsky tím je preukázateľne schopný produkovať obsiahle virtuálne modely reálnych mestských oblastí.


3. Propagovať vedu a výskum a budovanie vedomostnej spoločnosti aktivitami, o ktoré je živý záujem, je ideálne.


4. Nie je nám v podmienkach Slovenskej republiky známy produkt podobný nami navrhovanému.

                

                 Projekt tvoria 4 oblasti funkcionality – dátové úložisko, akvizícia a konverzia dát, modelovanie a úprava dát, používateľské a prezentačné rozhranie. Riešiteľský tím je rozdelený podľa príslušnosti k jednotlivým funkčným celkom. Koordináciu celkov má na starosti vedúci projektu. Realizácia projektu začína zostavovaním špecifikácie každého celku, modelovaním používateľských úloh a prípadov použitia (use cases). Súčasťou špecifikácie je návrh softvérovej architektúry celkov a rozhraní medzi celkami. Po dokončení špecifikácie nasleduje implementácia projektu rozdelená do viacerých kontrolných etáp. Do fungujúceho systému budú vložené dáta a prebehne testovacia fáza. Po odladení projektu sa vytvorí prípadová štúdia na reálnych dátach. Finalizácia projektu sa docieli sprístupnením funkčnej verzie verejnosti na internete, medializáciou prípadovej štúdie a disemináciou výsledkov.

                 Samosprávy a orgány územného plánovania budú mať v rukách nástroj na efektívne plánovanie a rozhodovanie v kontexte mesta a jeho okolia. Bude možné online a interaktívnou formou prezentovať tieto plány a rozhodnutia širokej verejnosti. Tímy pracujúce na výskume zameranom na obývané prostredia – simulácie záplav, osvetlenia, vegetácie, šírenia hluku – budú mať k dispozícii platformu na testovanie a prezentovanie svojho výskumu na virtuálnom modeli mesta. Predpokladáme, že táto aktivita dostane širokú mediálnu podporu (viď medializácia predchádzajúceho projektu Multimediálna historická Bratislava na DVD) a stane sa popularizátorom vedy a výskumu v oblasti. Vlna záujmu sa bude opakovať s každým ďalším urbanistickým projektom vloženým do systému. Svojou rozšíriteľnosťou a modularitou je projekt určený pre dlhodobé použitie, ďalší rozvoj a stimuláciu nových projektov v budúcnosti.

 

 

Multidimensional Urban Visions (MUVis)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave