„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“.

O projekte

                 Názov projektu: Modernizácia vedecko — realizačného pracoviska

                 Typ projektu: dopytovo—orientovaný projekt

                 Žiadateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

                 Miesto realizácie projektu: Sadová 1148, Turany, okr. Martin

                 ITMS kód: 26210120010

 

Pracoviská Univerzity Komenského. Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky má už od roku 1999 zriadené detašované vedecko realizačné pracovisko v Turanoch. Toto pracovisko sa špecializuje na oblasť progresívnych materiálov a technológií, najmä na výskum tvrdých, DLC a supertvrdých vrstiev. Pracovisko sa zároveň zaoberá spoluprácou s priemyselnou praxou pri prenose vedeckých poznatkov do praktického využitia. V súčasnosti disponuje vhodnou komplementárnou infraštruktúrou nevyhnutnou pre realizáciu navrhovaného projektu. Vzhľadom na reálne potreby pri riešení výskumných úloh, intenzifikáciu potreby prenosu vedeckých poznatkov do priemyselnej praxe a potrebe  zapájania sa do náročných medzinárodných výskumných projektov je v súčasnosti nevyhnutné dovybaviť pracovisko o prístrojové a laboratórne vybavenie. V rámci predkladaného projektu je riešené modernizovanie laboratórneho a prístrojového vybavenia pracoviska na úroveň, ktorú si vyžaduje špičkový výskum v oblasti fyziky plazmy a fyziky kondenzovaných látok a akustiky.

Vďaka realizácií predkladaného projektu bude modernizované a dovybavené laboratórne a prístrojové vybavenie pracoviska na úroveň, ktorú si vyžaduje špičkový výskum v oblasti fyziky plazmy a fyziky kondenzovaných látok a akustiky. Zameranie pracoviska na oblasť progresívnych materiálov a technológií, najmä na výskum tvrdých, DLC a supertvrdých vrstiev zostane zachované jednak na základe potrieb priemyselnej praxe a jednak na základe už realizovaných i plánovaných nadväzných výskumných projektov. Dovybavenie infraštruktúrou bude spočívať vo vybudovaní troch nových laboratórií: Laboratória prípravy zdrojových materiálov, laboratória prípravy vrstiev a laboratória merania a diagnostiky. Uvedená sústava vzájomne nadväzujúcich laboratórií umožní špičkový výskum v oblasti prípravy zdrojových materiálov pre prípravu tenkovrstvových štruktúr, tvrdých, DLC a supertvrdých vrstiev, výskum technológie vytvárania týchto štruktúr a postupov pre ich meranie a diagnostiku.

Modernizácia vedecko - realizačného pracoviska

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave