Operačný program Výskum a Vývoj

                 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ je zriadená na Ministerstvom školstva SR dňa 1. 1. 2007 na účel poskytovať informácie o možnostiach čerpať štrukturálne fondy a implementovať dopytovo orientované projekty v programovom období rokov 2007—2013. Agentúra vystupuje ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorým je Ministerstvo školstva SR.

                 Snahou agentúry je vytvoriť efektívny spôsob propagácie, poradenstva a vzájomnej komunikácie s potenciálnymi žiadateľmi.

                 Cieľom agentúry je zabezpečiť kontinuálny proces prijímania, hodnotenia, finančného riadenia a monitorovania projektov tak, aby ich realizácia prebiehala v súlade d harmonogramom a aby finančné prostriedky boli vyčerpané v maximálnej možnej miere.

                

                 Operačný program Výskum a Vývoj bol schválený Európskou komisiou dňa 28. 11. 2007. Je jedným z jedenástich operačných programov, prostredníctvom ktorých bude môcť Slovensko čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EU do roku 2013. Pomoc je určená predovšetkým na modernizáciu infraštruktúry výskumu a vývoja, podporu excelentného výskumu, prenos poznatkov získaných výskumom a vývojom do praxe, ako aj na skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl a zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu.

 

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ        www.asfeu.sk

Ministerstvo školstva SR      www.minedu.sk

 

Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti energetického využitia slnečnej energie

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave