Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti energetického využitia slnečnej energie

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

Ciele a aktivity projektu

                 Ciele projektu:

Aplikovaný výskum a transfer technológií v oblasti využiteľnosti slnečnej energie s dôrazom na reálne využitie nových poznatkov v národnom hospodárstve

                 Špecifický cieľ projektu:

Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti energetickej využiteľnosti slnečnej energie a transfer nových poznatkov do spoločenskej a hospodárskej praxe           

                 Aktivity projektu:

Aktivita 1.1: Dobudovanie experimentálnej fotovoltickej elektrárne

Cieľom aktivity je rozšírenie existujúcej experimentálnej fotovoltickej elektrárne.s využitím rôznych typov solárnych článkov ako aj koncentrátorov vrátane návrhu technologických postupov na využitie fotovoltiky v podmienkach bratislavského kraja.

Realizáciou aktivity predpokladáme vo finálnom riešení fotovoltický komplex o inštalovanom výkone minimálne 500 kWp inštalovaného výkonu (výkon dokopy za už existujúcu fotovoltickú elektráreň a jej novú časť dobudovanú  v rámci predkladaného projektu), čo predstavuje produkciu na úrovni približne 600 MWh elektrickej energie za rok a úsporu oxidu uhličitého na úrovni 350 t. Vzhľadom na inštaláciu rôznych typov solárnych článkov vznikne možnosť vytvárania datových súborov vhodných pre ďalšie realizácie podobného charakteru.

 

Aktivita 1.2 Vybudovanie laboratória na výskum a vývoj fotovoltických aplikácií

Aktivita bude prebiehať počas celej doby trvania projektu. V jej prvotnej fáze bude dôraz kladený na prípravu podkladov pre verejné obstarávanie, ktorých súčasťou budú aj vstupy z vedeckých aktivít FMFI a SKREA a ich skúseností a know-how z oblasti fotovoltiky, pričom v rámci tejto prvej etapy realizácia projektu okrem  prípravy podkladov na obstaranie prístrojového komplexu budú obstarané a aj vypracované 2 analýzy, ktoré budú predstavovať kvalitné vstupy do výskumných aktivít - Identifikácia existujúcich a plánovaných elektrární na území SR a Identifikácia a monitoring  využiteľných výsledkov medzinárodného výskumu v oblasti solárnych článkov – táto etapa bude trvať cca. prvých 12 mesiacov realizácie projektu. Druhá etapa bude inštalovanie a pilotná prevádzka výskumného fotovoltického prístrojového komplexu a aj v nadväznosti na inštaláciu fotovoltickej elektrárne v rámci aktivity 1.1 úvodnú fázu samotného výskumu. V rámci tejto etapy ešte bude obstaraná vstupná analýza o regulačnom a administratívnom vplývajúceho na výskum, výrobu a aplikáciu solárnych článkov – táto etapa bude trvať druhých 12 mesiacov trvania projektu. Treťou záverečnou etapou, ktorou sa zabezpečí priama väzba na výskumnú aktivitu 1.1 predkladaného projektu budú merania a samotný výskum a návrh nových technologických riešení a využiteľnosti fotovoltických aplikácií pre Bratislavský samosprávny kraj a priemysel. Súčasne v poslednom roku trvania projektu bude dodávateľským spôsobom realizovaná aj štúdia/posudok vplyvu použitia skúmanej technológie na životné prostredie. Posledná tretia etapa bude prebiehať posledných 12 mesiacov trvania projektu.