Kontakt

Adresa žiadateľa

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Mlynská dolina

842 48  Bratislava 4

www.fmph.uniba.sk 

 

Adresa partnera

Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie

Prepoštská 8

811 01 Bratislava

www.skrea.sk

 

 

Kontaktná osoba pre projekt a projektový manažér

PaedDr. Martina Sandanusová

Telefón: 02/ 602 95 242

E-mail: sandanusova@fmph.uniba.sk

Zodpovedný riešiteľ za žiadateľa

Prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc.

Telefón: 02/ 602 95 466

E-mail: kus@fmph.uniba.sk

 

Zodpovedný riešiteľ za partnera

PhDr. Zuzana Voderadská

Telefón: 0915200610

Email: voderadska@skrea.sk

 

Logo

Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti energetického využitia slnečnej energie

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave