Blok textu:

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“.

                

 

             Názov projektu: Výskumno-vývojové centrum plazmových technológií

             Typ projektu: dopytovo—orientovaný projekt

             Žiadateľ:  STATON, s.r.o

             Partner: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky,                                                      fyziky a informatiky

             Miesto realizácie projektu: Turany, okr. Martin

             ITMS kód: 26220220166

 

 

Spoločnosť STATON, s.r.o. a Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky    má už od roku 1999 zriadené detašované vedecko-realizačné pracovisko v Turanoch. Toto pracovisko sa špecializuje na oblasť progresívnych materiálov a technológií, najmä na výskum tvrdých, DLC a supertvrdých vrstiev. Pracovisko sa zároveň zaoberá spoluprácou s priemyselnou praxou pri prenose vedeckých poznatkov do praktického využitia. V súčasnosti disponuje vhodnou komplementárnou infraštruktúrou nevyhnutnou pre realizáciu navrhovaného projektu. V súčasnej dobe sú materiálové systémy s požadovanými mechanickými, chemickými, tepelnými, elektrickými a inými vlastnosťami v prevažnej miere vyrábané  práškovou metalurgiou, pri vysokých teplotách a tlakoch. Výroba týchto materiálových systémov prostredníctvom plazmových technológií patrí medzi najperspektívnejšie a za účelom systematického priemyselného výskumu týchto technológií pre uvedenú aplikáciu bol pripravený tento projekt priemyselného výskumu.

 

V rámci projektu budú skúmané nové druhy technologických postupov, pomocou ktorých je možné získať špeciálne materiály, využiteľné pri plazmovej depozícii. Prostredníctvom  univerzitného depozičného zaradenia s vysokou ionizáciou plazmy, bude možné vyvíjať nové depozičné postupy, ktoré spolu s novými materiálmi získanými práškovou metalurgiou umožnia výskum nových tenkovrstvých štruktúr  a povlakov. Výsledky budú analyzované z viacerých hľadísk, pričom budú skúmané najmä vlastnosti požadované priemyselnou praxou (mechanické, chemické, tepelné a elektrické vlastnosti zdrojového materiálu samotného ako aj tieto vlastnosti po depozícií na vhodný  substrát). Získané poznatky budú využiteľné jednak pre nadväzujúce projekty vývoja v spolupráci s inovatívnymi  podnikmi a organizáciami, jednak budú priamo prenositeľné do priemyselnej praxe. Projekt bude priamo využitý aj pre vzdelávací procses (v rámci organizácie partnera).

 

STATON, s.r.o. Hlavnou činnosťou spoločnosti STATON, s. r.o.  je povrchová úprava a zušľachťovanie depozíciou tenkovrstvých štruktúr plazmovými technológiami. Od svojho vzniku v roku 1998 vyvinula a uviedla do praxe celý rad nanokompozitných. Mnohovrstvových amoforných a iných štruktúr, ktoré našli na uplatnenie v mnohých hospodárskych odvetviach. Unikátom spoločnosti STATON, s.r.o. sú aj depozičné plazmové zariadenia, ktoré sú výsledkom vlastného vývoja a konštrukcie. Pri vývoji tenkostenných štruktúr a plazmových depozičných zariadení úzko spolupracuje s domácimi a zahraničnými univerzitnými a akademickými inštitúciami. Od 18.08.2014 má spoločnosť STATON, s.r.o. vytvorené vedecko-realizačné pracovisko s  Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave za účelom riešenia vedeckých a vedecko-technických projektov a uplatnenia výsledkov základného výskumu v oblasti nanakompozitných povlakov a supertvrdých vrstiev.

Stratégiou spoločnosti je zapojenie domácej vedeckej obce do vývoja plazmových depozičných technológií novej generácie, za pomoci ktorých dokáže deponovať tenkovrstvé štruktúry s novými špecifickými vlastnosťami za špecifických podmienok.

Víziou spoločnosti STATON, s.r.o. je vývoj povrchových štruktúr a nových materiálov s takými optickými. Chemickými, mechanickými, elektrickými, tepelnými a biologickými vlastnosťami, aby našli uplatnenie v čo najširšej sfére hospodárskeho života.

Blok textu: Univerzita Komenského v Bratislave
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY
Blok textu: Výskumno-vývojové centrum plazmových technológií

Žiadateľ

projektu:

Partner projektu:

O projekte

Blok textu: Blok textu: Blok textu: