Centrum Projektovej Podpory

CPP ESF

7. Rámcový program

7. Rámcový program sa skladá z 4 špecifických programov:

Spoločný výskum v rámci programu SPOLUPRÁCA je rozdelený do 10 tematických priorít:

Navrhované projekty musia vychádzať z cieľov týchto priorít, konzorcium musí mať medzinárodné zloženie, návrh projektu musí mať predpísanú štruktúru aj obsah. Typy projektov môžu byť projekty založené na spolupráci viacerých krajín, siete excelencie, podporné a koordinačné akcie.

Špecifický program MYŠLIENKY zahrňuje základný, alebo hraničný výskum, ktorý ma iné pravidlá účasti ako platia v programe Spolupráca. Nie je ohraničený žiadnymi prioritami ale očakáva sa hraničný výskum v celom rozsahu vedy a techniky. Jediným kritériom schvaľovania projektov je výnimočnosť vedeckého nápadu.

Špecifický program ĽUDIA je založený na akciách Maria Curie, ktoré zahrňujú počiatočné a celoživotné vzdelávanie, výmenu medzi priemyslom a akadémiou a rôzne zvláštne aktivity.

Špecifický program KAPACITY obsahuje budovanie európskych výskumných infraštruktúr, podporu výskumu, ktorý vychádza v ústrety MSP, podporu regionálnych výskumných zoskupení, vytváranie partnerských programov medzi vedecko- výskumnými inštitúciami v konvergentných regiónoch, študovanie vzťahu vedy a spoločnosti, medzinárodnú spoluprácu vo výskume a vývoji pre zapojenie najlepších vedcov z tretích krajín.

Link na 7RP je http://cordis.europa.eu/fp7/