Centrum Projektovej Podpory

CPP ESF

EEA Grants

FINANČNÝ MECHANIZMUS EHP A NÓRSKY FINANČNÝ MECHANIZMUS


Súčasne so vstupom do Európskej únie (EÚ) sa Slovenská republika stala členom Európskeho hospodárskeho priestoru (European Economic Area, skratka EEA), do ktorého patria aj krajiny Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO). Na základe dohody medzi EÚ a krajinami EZVO Nórske kráľovstvo, Island a Lichtenštajnsko poskytnú v období od 1. mája 2004 do 30. apríla 2009 Slovenskej republike a ďalším štátom finančnú pomoc. Počas obdobia piatich rokov bude Slovenskej republike poskytnutá celková suma 67 mil. EUR, pričom 95% tejto sumy bude poskytnutých zo zdrojov Nórskeho kráľovstva.

V súvislosti s uvedeným bolo potrebné vytvoriť aj určitý nevyhnutný právny základ poskytovania finančnej pomoci. Podpisom memoránd o porozumení začiatkom roka 2005 (viď priečinok "základné dokumenty") sa vytvorili dva samostatné finančné mechanizmy, a to Finančný mechanizmus EHP (FM EHP) a Nórsky finančný mechanizmus (NFM).

Cieľom tejto pomoci je prispieť k zmierneniu hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore prostredníctvom grantov na investičné a rozvojové projekty v nasledovných prioritných oblastiach:

Kým prvých šesť prioritných oblastí je podporovaných z FM EHP aj z NFM, posledné tri prioritné oblasti sú výlučné podporované z NFM.

Okrem prioritných oblastí boli určené aj fondy, ktoré by mali slúžiť na pokrytie špecifických oblastí formou blokových grantov. Sú to nasledovné fondy:

Národným kontaktným bodom pre implementáciu FM EHP a NFM v SR sa stal Úrad vlády SR, pričom zodpovednosť za celkovú administratívnu koordináciu a použitie má Odbor riadenia a implementácie finančných mechanizmov.

Platobným orgánom pre tieto finančné mechanizmy je Ministerstvo financií – Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí.

Za riadenie finančného mechanizmu EHP zodpovedá Výbor pre finančný mechanizmus EHP. Za riadenie Nórskeho finančného mechanizmu zodpovedá Ministerstvo zahraničných veci Nórskeho kráľovstva. Tieto inštitúcie zároveň schvaľujú poskytovanie finančných prostriedkov konečným prijímateľom v prípade individuálnych projektov a v prípade blokových grantov schvaľujú sprostredkovateľov pre blokový grant.

Úrad pre finančný mechanizmus (ÚFM) sídli v Bruseli a slúži ako kontaktný bod pre prijímateľské štáty v rámci FM EHP a NFM.

Čerpanie prostriedkov z finančných mechanizmov sa na Slovensku realizuje nasledovnými formami pomoci: