Centrum Projektovej Podpory

CPP ESF

Aktuálne výzvy

Aktuálne výzvy 7. rámcového programu EÚ

link

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP OPV-2009/4.2/01-SORO Podpora inovatívnych foriem vzdelávania na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji

link

Presné znenie výzvy nájdete v dokumente

Výzva OPVaV-2009/4.2/02-SORO Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií v oblasti energie a energetiky

link

Presné znenie výzvy nájdete v dokumente