Centrum Projektovej Podpory

CPP ESF

Ministerstvo Školstva SR

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA

Sprievodný list

Bola zverejnená výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA a aktuálne informácie o hodnotení pokračujúcich a končiacich projektov KEGA. Pre viac informácií, pozri sprievodný list.

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA a aktuálne informácie o hodnotení pokračujúcich a končiacich projektov KEGA

Technické oblasti projektov

Žiadatelia o dotáciu MŠ SR na nový projekt KEGA so začiatkom riešenia od roku 2008 môžu predkladať žiadosti podľa pokynu do 1. 10. 2007. Formulár žiadosti o dotáciu MŠ SR na nový projekt KEGA (1. hárok komplexného formuláru) je zverejnený na internetovej stránke MŠ SR http://www.minedu.sk/index.php?rootId=502.

Ministerstvo školstva SR upozorňuje, že na roky 2008 až 2010 minister školstva SR schválil 11. 7. 2007 nové Tematické oblasti na podávanie nových projektov KEGA, ktoré sú uvedené na 1. až 3. strane Pokynov uvedených vo wordovskej ikonke v záhlaví formuláru Žiadosti o grant (1. hárok). Z uvedeného dôvodu orgány KEGA budú akceptovať iba také návrhy nových projektov, ktorých obsahové zameranie spadá do niektorej zo schválených tematických oblastí. Nové Tematické oblasti na podávanie nových projektov KEGA v rokoch 2008 – 2010 sú tiež osobitne zverejnené na internetovej stránke http://www.minedu.sk/index.php?rootId=500 .

Dôležité upozornenia:

  1. Pred vypĺňaním formuláru je nevyhnutné sa oboznámiť Pravidlami KEGA zverejnenými na internetovej stránke http://www.minedu.sk/index.php?rootId=500 a tiež aj s príslušným pokynom na vypĺňanie formuláru uvedenom v záhlaví každého hárku.
  2. Pri vypĺňaní názvu vysokej školy, pracoviska, názvu tematickej oblasti a ďalších buniek, u ktorých je to zvýraznené treba využívať ponuku formuláru a vybranú ponuku iba potvrdzovať!! Toto je veľmi dôležité z hľadiska dodržania jednotného a na MŠ SR zaužívaného typu skratiek vysokých škôl a fakúlt. V pokynoch sa uvádza ako možno sa dostať k ponukám formuláru.
  3. Každý vyplnený formulár s podkladmi sa predkladá MŠ SR v elektronickej forme a v 1 origináli poštou.
  4. Iné ako elektronické spracovanie formuláru je nepovolené a v prípade nedodržania tohto opatrenia bude projekt vyradený z ďalšieho posudzovania.
  5. Administrátorom projektov KEGA je štátna zamestnankyňa OVTVŠ p. Mgr. Katarína Hamarová. (e-mail: katarina.hamarova@minedu.sk , tel.: 02 59374 473, fax: 02 59374 350.